Akti vrtića i propisi

AKTI VRTIĆA:


Statut Vrtića, Izmjene 2018., Izmjene 2020., Izmjene 2022., Pročišćeni tekst Statuta

Pravilnik o radu
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu

Pravilnik o upisu u vrtić

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada, Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika 2001., Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika 2021., Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika 2022.

Pravilnik o prikupljanju i obradi osobnih podataka

Politika privatnosti

Pravilnik o jednostavnoj nabavi, Pravilnik o izmjenama i dopunama Pr. o jednostavnoj nabavi

Procedura stvaranja ugovornih obveza

Procedura naplate prihoda

Procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga

Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog gradiva

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti

Procedura korištenja službenog vozila

Procedura raspolaganja i upravljanja nekretninama

Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata

Kućni red 

Protokoli postupanja kod pojave zaraznih bolesti, epidemije, pandemije

Protokoli sigurnosti u vrtiću

Godišnji plan i program rada 2022./2023.Odluka o izmjenama i dopunama GPP-a za 2022./2023.

Kurikulum

Izvješće o ostvarivanju Godišnjeg plana i programa rada 2021./2022. - prvi dio
Izvješće o ostvarivanju Godišnjeg plana i programa rada 2021./2022. - drugi dio

Financijski plan za 2022. godinu, Opći dio, Obrazloženje  Izmjene i dopune FP za 2022.

Plan nabave za 2022. godinu Izmjene i dopune Plana nabave za 2022. 

Financijsko izvješće za 2022. godinu + Bilješke - objavljeno 2.2.2023.

Izvršenje proračuna 2022.Polugodišnje Financijsko izvješće 2022.

Financijski plan za 2023.: PDF / Excel - objavljeno 24.11.2022.

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2022. godinuCSV datoteka
 

PROPISI:
 

 1. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22)

 2. Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (Narodne novine, broj 63/08, 90/10)

 3. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba)

 4. Pravilnik o vježbaonicama i pokusim programima u dječjim vrtićima te o dječjim vrtićima kao stručno-razvojnim centrima (Narodne novine, broj 46/04)

 5. Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece i mjerilima za naplatu usluga predškolskih ustanova Grada Zagreba od roditelja - korisnika usluga (Službeni glasnik Grada Zagreba, broj 6/11, 19/11 i 15/12)

 6. Pravilnik o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću (Narodne novine, broj 83/01)

 7. Pravilnik o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću (Narodne novine, broj 114/02)

 8. Program zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima (Narodne novine, broj 105/02)

 9. Zakon o ustanovama (Narodne novine, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19)

 10. Zakon o radu (Narodne novine, broj 93/14, 127/17, 98/19)

 11. Kolektivni ugovor za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba, broj 18/2015, 6/2016, 24/2016, 2/2017, 5/2018, 3/2019, 14/2019, 19/2019, 01/2020, 10/20, 25/20, 1/21, 1/22)

 12. Kolektivni ugovor za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Zagreba - na snazi od 1.1.2023. 

 13. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (Narodne novine, broj 73/2017)

 14. Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (Narodne novine, broj 133/97)

 15. Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine, broj 133/97)

 16. Pravilnik o načinu i uvjetima napredovanja u struci i promicanju u položajna zvanja odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima (Narodne novine, broj 133/97)

 17. Pravilnik o načinu stjecanja osnovnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti namirnica i osobnoj higijeni osoba koje rade u proizvodnji i prometu namirnica (Narodne novine, broj 23/94)

 18. Pravilnik o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (Narodne novine, broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20)

 19. Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16, 114/22)

 20. Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/17, 144/20)

 21. Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (Narodne novine, broj 46/22)

 22. Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13, 85/15, 69/22)

 23. Opća uredba o zaštiti podataka (EU) 2016/679

 24. Zakon o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj 42/18)

 
 

  


Ispiši stranicu