Akti vrtića i propisi

Ovdje možete preuzeti važne dokumente

Akti vrtića:

Statut Vrtića, Izmjene 2018., Izmjene 2020.
Pravilnik o radu

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu
Pravilnik o upisu u vrtić
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada, Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika
Pravilnik o prikupljanju i obradi osobnih podataka
Kućni red 
Pravilnik o jednostavnoj nabavi
Procedura stvaranja ugovornih obveza
Procedura naplate prihoda
Procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga
Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog gradiva
Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti
Protokoli postupanja kod pojave zaraznih bolesti, epidemije, pandemije
Protokoli sigurnosti u vrtiću
Procedura korištenja službenog vozila
Procedura raspolaganja i upravljanja nekretninama


Godišnji plan i program rada 2021./2022.Izmjene i dopune Godišnjeg plana i programa rada 2021./2022.
Kurikulum 2021./2022.
Izvješće o ostvarivanju Godišnjeg plana i programa rada 2020./2021. - prvi dio
Izvješće o ostvarivanju Godišnjeg plana i programa rada 2020./2021. - drugi dio
Financijski plan za 2021. godinu
Plan nabave za 2021. godinu, Izmjena Plana nabave za 2021.g.
Financijsko izvješće za 2020. godinu + BilješkePotvrda - objavljeno 4.2.2021.
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2020. godinu  CSV datoteka
Pan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata za 2021. godinu


 

Propisi:

 1. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19)
 2. Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (Narodne novine, broj 63/08)
 3. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba)
 4. Pravilnik o vježbaonicama i pokusim programima u dječjim vrtićima te o dječjim vrtićima kao stručno-razvojnim centrima (Narodne novine, broj 46/04)
 5. Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece i mjerilima za naplatu usluga predškolskih ustanova Grada Zagreba od roditelja - korisnika usluga (Službeni glasnik Grada Zagreba, broj 6/11, 19/11 i 15/12)
 6. Pravilnik o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću (Narodne novine, broj 83/01)
 7. Pravilnik o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću (Narodne novine, broj 114/02)
 8. Program zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima (Narodne novine, broj 105/02)
 9. Zakon o ustanovama (Narodne novine, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19)
 10. Zakon o radu (Narodne novine, broj 93/14, 127/17, 98/19)
 11. Kolektivni ugovor za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Zagreba od 7.8.2015., I. dodatak Kolektivnom ugovoru od 5.4.2016., II. dodatak Kolektivnom ugovoru od 14.12.2016., III. dodatak Kolektivnom ugovoru od 30.1.2017., IV. dodatak Kolektivnom ugovoru od 6.2.2018., V. dodatak Kolektivnom ugovoru od 3.10.2018., VI. dodatak Kolektivnom ugovoru od 31.12.2018. i VII. dodatak Kolektivnom ugovoru od 30.1.2019., VIII. dodatak Kolektivnom ugovoru od 27.6.2019., IX. dodatak Kolektivnom ugovoru od 27.9.2019., X. dodatak Kolektivnom ugovoru od 30.12.2019. i XI. dodatak Kolektivnom ugovoru od 30.3.2020., XII. dodatak Kolektivnom ugovoru od 29.9.2020., XIII. dodatak Kolektivnom ugovoru od 12.11.2020. (Službeni glasnik Grada Zagreba, broj  18/15, 6/16, 24/16, 2/17, 5/18, 3/19, 14/19, 19/19, 01/20, 10/20, 25/20)    
 12. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (Narodne novine, broj 73/2017)
 13. Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (Narodne novine, broj 133/97)
 14. Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine, broj 133/97)
 15. Pravilnik o načinu i uvjetima napredovanja u struci i promicanju u položajna zvanja odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima (Narodne novine, broj 133/97)
 16. Pravilnik o načinu stjecanja osnovnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti namirnica i osobnoj higijeni osoba koje rade u proizvodnji i prometu namirnica (Narodne novine, broj 23/94)
 17. Pravilnik o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (Narodne novine, broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20)
 18. Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16)
 19. Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/17, 144/20)
 20. Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (Narodne novine, broj 17/19)
 21. Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13, 85/15)
 22. Opća uredba o zaštiti podataka (EU) 2016/679
 23. Zakon o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj 42/18)

  


Ispiši stranicu