Engleski

Rano učenje engleskog jezika

Program ranog učenja engleskog jezika provodi se u DV "Vrbik" od pedagoške godine 1992./93., kada je uveden kao eksperimentalni program. U to vrijeme opseg programa obuhvaćao je dvije odgojne skupine u dobi od 4. do 6. godine života.

Do pedagoške godine 1998./99. provodio se kao cjeloviti cjelodnevni program i obuhvaćao je rad u tri odgojne skupine, a od 1999./2000. pedagoške godine kao specijalizirani kraći program u dvije odgojne skupine djece u dobi od 4. godine života do polaska u školu.

Program se provodi u obliku kraćeg programa (dva do tri sata dnevno) u posebnim odgojnim grupama djece u dobi od 4. do 7. godine života.

U dvije odgojne grupe rade odgojitelji s aktivnim znanjem engleskog jezika (međunarodni certifikat):

 • odgojna grupa na adresi Fausta Vrančića 9:
  Mataković Ružica i Krulik Ljiljana 
 • odgojna grupa na adresi Šetalište Jurija Gagarina 10:
  Francetić Sanja i Keglević-Stević Zrinjka
Primarni ciljevi programa:
 • zadovoljavanje djetetovih temeljnih, socijalnih i osobnih potreba,
 • razvoj svih djetetovih sposobnosti i potencijala na svim područjima razvoja, oblikovanje djetetove osobnosti jačanjem pozitivne slike o sebi, uočavanje i prihvaćanje međusobnih različitosti i usvajanje temeljnih moralnih vrijednosti,
 • stjecanje temeljnih socijalnih vještina te znanja i vještina potrebnih za djetetov daljnji razvoj.
Specifični ciljevi:
 • zadovoljavanje djetetovih aktualnih potreba i interesa,
 • senzibilizaranje djeteta za jezik, kulturu i običaje drugog naroda,
 • usvajanje riječi, jezičnih i fonetskih normi određenog stranog jezika,
 • razvijanje vještina komuniciranja na stranom jeziku.
Dinamika provedbe:
 • kontinuirano, svakodnevno, dva do tri sata

Ispiši stranicu