Akti vrtića i propisi

AKTI VRTIĆA:


Statut Vrtića, Izmjene 2018., Izmjene 2020., Izmjene 2022., Pročišćeni tekst Statuta

Pravilnik o radu
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu

Pravilnik o upisu djece u vrtić

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada, Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika 2001., Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika 2021., Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika 2022.

Pravilnik o prikupljanju i obradi osobnih podataka

Politika privatnosti

Pravilnik o jednostavnoj nabavi, Pravilnik o izmjenama i dopunama Pr. o jednostavnoj nabavi

Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog gradiva

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti

Poslovnik o radu Odgojiteljskog vijeća

Procedura stvaranja ugovornih obveza


Procedura naplate prihoda

Procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga

Procedura korištenja službenog vozila

Procedura raspolaganja i upravljanja nekretninama

Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata

Kućni red 

Protokoli postupanja kod pojave zaraznih bolesti, epidemije, pandemije

Protokoli sigurnosti u vrtiću

Godišnji plan i program rada 2023./2024.

Kurikulum za razdoblje 2022./23. - 2026./27.

Izvješće o ostvarivanju Godišnjeg plana i programa rada 2022./2023. - prvi dio
Izvješće o ostvarivanju Godišnjeg plana i programa rada 2022./2023. - drugi dio

Financijski plan za 2023. godinu,  Rebalans FP za 2023.g.

Plan nabave za 2023. godinuIzmjene i dopune Plana nabave za 2023. 

Financijsko izvješće za 2022. godinu + Bilješke - objavljeno 2.2.2023.

Izvršenje proračuna 2022.  

Polugodišnji izvještaj o izvršenju FP za 2023. 

Polugodišnje Financijsko izvješće 2023. + Bilješke

Financijski plan za 2023.: PDF / Excel - objavljeno 24.11.2022.

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2022. godinuCSV datoteka

 

PROPISI:
 

 1. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22)
 2. Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (Narodne novine, broj 63/08, 90/10)
 3. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba)
 4. Pravilnik o vježbaonicama i pokusim programima u dječjim vrtićima te o dječjim vrtićima kao stručno-razvojnim centrima (Narodne novine, broj 46/04)
 5. Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece i mjerilima za naplatu usluga predškolskih ustanova Grada Zagreba od roditelja - korisnika usluga (Službeni glasnik Grada Zagreba, broj 6/11, 19/11 i 15/12)
 6. Pravilnik o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću (Narodne novine, broj 83/01)
 7. Pravilnik o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću (Narodne novine, broj 114/02)
 8. Program zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima (Narodne novine, broj 105/02)
 9. Obiteljski zakon (Narodne novine, broj 103/15, 98/19, 47/20, 49/23)
 10. Zakon o ustanovama (Narodne novine, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19)
 11. Zakon o radu (Narodne novine, broj 93/14, 127/17, 98/19)
 12. Kolektivni ugovor za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Zagreba - na snazi od 1.1.2023. 1. dodatak Kolektivnom ugovoru (22.3.2023.)2. dodatak Kolektivnom ugovoru (19.4.2023.) 
 13. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (Narodne novine, broj 73/2017)
 14. Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (Narodne novine, broj 133/97)
 15. Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine, broj 133/97)
 16. Pravilnik o načinu i uvjetima napredovanja u struci i promicanju u položajna zvanja odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima (Narodne novine, broj 133/97)
 17. Pravilnik o načinu i programu stjecanja potrebnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane (Narodne novine, broj 116/18)
 18. Pravilnik o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (Narodne novine, broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20)
 19. Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16, 114/22)
 20. Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/17, 144/20)
 21. Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (Narodne novine, broj 46/22)
 22. Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13, 85/15, 69/22)
 23. Opća uredba o zaštiti podataka (EU) 2016/679
 24. Zakon o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj 42/18)

 

 
 

  


Ispiši stranicu