Akti vrtića i propisi

AKTI VRTIĆA:


Statut Vrtića, Izmjene 2018., Izmjene 2020., Izmjene 2022., Pročišćeni tekst Statuta

Pravilnik o radu

Pravilnik o upisu djece u vrtić

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada, Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika 2001., Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika 2021., Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika 2022.

Pravilnik o prikupljanju i obradi osobnih podataka

Politika privatnosti

Pravilnik o jednostavnoj nabavi, Pravilnik o izmjenama i dopunama Pr. o jednostavnoj nabavi

Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom s Popisom dokumentarnog gradiva s rokovima čuvanja

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti

Poslovnik o radu Odgojiteljskog vijeća

Procedura stvaranja ugovornih obveza


Procedura naplate prihoda

Procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga

Procedura korištenja službenog vozila

Procedura raspolaganja i upravljanja nekretninama

Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata

Kućni red 

Protokoli postupanja kod pojave zaraznih bolesti, epidemije, pandemije

Protokoli sigurnosti u vrtiću

Godišnji plan i program rada 2023./2024.

Kurikulum za razdoblje 2022./23. - 2026./27.

Izvješće o ostvarivanju Godišnjeg plana i programa rada 2022./2023. - prvi dio
Izvješće o ostvarivanju Godišnjeg plana i programa rada 2022./2023. - drugi dio

Financijski plan za 2023. godinu,  Rebalans FP za 2023.g.

Plan nabave za 2024. godinu 

Financijsko izvješće za 2023. godinu + Ref. stranica + Bilješke - objavljeno 1.2.2024.

Izvršenje proračuna 2022.  

Polugodišnji izvještaj o izvršenju FP za 2023. 

Polugodišnje Financijsko izvješće 2023. + Bilješke

Financijski plan za 2024. - objavljeno 3.11.2023.

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2023. godinuCSV datoteka

 

PROPISI:

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23)

Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (Narodne novine, broj 63/08, 90/10)

Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba)

Odluka o mjerilima za naplatu usluga dječjih vrtića kojima je osnivač Grad Zagreb od roditelja / skrbnika - korisnika usluga (Službeni glasnik Grada Zagreba, broj 15/23)

Pravilnik o vježbaonicama i pokusnim programima u dječjim vrtićima te o dječjim vrtićima kao stručno-razvojnim centrima (Narodne novine, broj 46/04)

Pravilnik o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću (Narodne novine, broj 83/01)

Pravilnik o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću (Narodne novine, broj 114/02)

Program zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima (Narodne novine, broj 105/02)

Obiteljski zakon (Narodne novine, broj 103/15, 98/19, 47/20, 49/23)

Zakon o ustanovama (Narodne novine, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22)

Zakon o radu (Narodne novine, broj 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 64/23)

Kolektivni ugovor za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Zagreba - na snazi od 1.1.2023. 1. dodatak Kolektivnom ugovoru (22.3.2023.)2. dodatak Kolektivnom ugovoru (19.4.2023.), 3. dodatak Kolektivnom ugovoru (15.12.2023.)

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (Narodne novine, broj 73/2017)

Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (Narodne novine, broj 133/97)

Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine, broj 133/97)

Pravilnik o načinu i uvjetima napredovanja u struci i promicanju u položajna zvanja odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima (Narodne novine, broj 133/97)

Pravilnik o načinu i programu stjecanja potrebnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane (Narodne novine, broj 116/18, 9/20)

Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (Narodne novine, broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20, 143/21)

Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16, 114/22)

Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/17, 144/20, 30/23)

Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (Narodne novine, broj 46/22)

Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13, 85/15, 69/22)

Opća uredba o zaštiti podataka (EU) 2016/679

Zakon o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj 42/18)

 

 

 

 
 

  


Ispiši stranicu